Starta din egen blogg på Lyx.se

Nu har vi öppnat upp Lyx.se för dig som är sugen på att blogga om mode, design, inredning, restauranger, livsstil, bilar, smycken, smink, resor eller precis vad du själv tycker är lyx. Att starta en blogg på Lyx.se är enkelt. Efter några få steg är du igång och kan öppna upp din blogg för omvärlden. Att blogga hos Lyx betyder att du blir del av ett speciellt nätverk av livsnjutare. Du får en egen webbadress som du kan sprida till dina vänner och självklart syns du på Google med din nya blogg. Börja blogga idag. Det är enklare än vad du tror.

Starta ditt konto här:

I agree to the terms of service

We Got Edge AB,559070-2659 (fortsättningsvis ”Lyx”) tillhandahåller ett digitalt livsstilsmagasin och bloggplattform på www.lyx.se (”Webbplatsen”) där individer, [utan ersättning om annat ej skriftligen överenskommes med Lyx] ges möjlighet att publicera innehåll i bloggformat, under eget ansvar och i eget namn (”Blogg”). Dessa användarvillkor (så som de ändras vid var tid ”Användarvillkoren”) gäller för dig som bloggar på Webbplatsen. Läs noggrant igenom Användarvillkoren innan du skapar en Blogg och håll dig löpande uppdaterad på ändringar i Användarvillkoren – dessa publiceras löpande på Webbplatsen.

Webbplatsen
Lyx avgör vilka Bloggar och annat innehåll som vid var tid publiceras på Webbplatsen, var på Webbplatsen det publiceras. Lyx kan komma att göra ändringar av Webbplatsen över tid. Lyx publicerar annonser på Webbplatsen och annonser kan även komma att placeras i din Blogg.

Skapande av Konto på Bloggplattformen
För att kunna skapa en Blogg och publicera Blogginlägg på Webbplatsen behöver du skapa ett konto hos Lyx via den bloggplattform som Lyx tillhandahåller. Konto öppnar du här. Genom att skapa ett Konto godkänner du Användarvillkoren.

Förväntningar på aktivitet
Lyx uppskattar återkommande Blogginlägg och förväntar sig att du regelbundet publicerar Blogginlägg på Webbplatsen. Du har dock ingen skyldighet att publicera Blogginlägg på Webbplatsen, men om du inte har publicerat en Bloggpost på 12 månader har Lyx rätt att avsluta ditt Konto. 

Ansvar för innehåll på Blogg
Innehållet i din Blogg ska relatera till det tema/teman som Webbplatsen är inriktad på, och ska vara skrivna på svenska med vårdat språk. Med innehåll avses i dessa Användarvillkor alla former av innehåll; t ex men inte uteslutande text, ljud, bild, video och grafik.

Lyx förhandsgranskar inte det innehåll som du väljer att publicera på Webbplatsen. Du är ensamt ansvarig för att innehållet i din Blogg på alla sätt är förenligt med Användarvillkoren, lag och god sed och att det inte utgör intrång i tredje mans rätt. Du ansvarar även för att innehållet är förenligt med marknadsföringslagens regler i de fall din Blogg innehåller någon form av marknadsföring, inklusive produktplacering. Det är inte tillåtet för dig att publicera annonser i din Blogg utan överenskommelse och skriftligt godkännande från ledningen på Lyx. Ditt ansvar gäller även innehåll som du länkar till i din Blogg.

I synnerhet är det strikt förbjudet med innehåll som är rasistiskt, kränkande, diskriminerande eller som utgör förtal. 

Rätt för Lyx att ta bort Blogg och avsluta ditt Konto
För det fall det enligt Lyx bedömning finns skäl att befara att innehållet i din Blogg (i) strider mot Användarvillkoren, (ii) lag eller god sed, eller (iii) utgör intrång i tredje mans immateriella rätt (såsom upphovsrätt), förbehåller sig Lyx rätten att utan föregående varning ta bort innehåll från din Blogg och/eller att avsluta ditt Konto.

Skadeslöshetsförbindelse
Du är skyldig att, och accepterar, att hålla Lyx skadeslös för varje krav av vad slag det vara må som framställs mot Lyx på grund av innehållet i din Blogg, vilket för tydlighetens skull inkluderar allt innehåll som publiceras genom användning av ditt Konto via Bloggplattformen.

Användaruppgifter och personuppgifter
Du ansvarar för att hålla dina användaruppgifter för åtkomst till Kontot och Bloggplattformen konfidentiella. Notera särskilt att du ansvarar för allt innehåll som publiceras via ditt Konto.

Den e-postadress som du registerar kommer att användas av Lyx för att kommunicera med dig angående Webbplatsen och Bloggplattformen.

De personuppgifter som du lämnar i anslutning till att du skapar ditt Konto eller därefter kommer endast att användas av Lyx i syfte att administrera ditt Konto och för att i övrigt hantera avtalsförhållandet mellan dig och Lyx.

För det fall Lyx kommer att behandla personuppgifter för vilka du är personuppgiftsansvarig (du är t ex personuppgiftsansvarig för ev. personuppgifter på din Blogg) förbinder sig Lyx att behandla personuppgifterna konfidentiellt och endast för att tillhandahålla din Blogg på Webbplatsen samt i övrigt i enlighet med de instruktioner om behandling av personuppgifter som du lämnar. Lyx förbinder sig vidare att vid var tidpunkt, med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns att tillgå på den svenska marknaden i förhållande till en rimlig och skälig kostnadsnivå och Personuppgifternas art, vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna i enlighet med vad som föreskrivs i personuppgiftslagen.

Rätt för Lyx att använda namn, bild och innehåll i marknadsföringssyfte
Du ger uttryckligen Lyx en i tid och rum obegränsad rätt att använda ditt namn och – för det fall bild på dig publicerats i din Blogg eller på annat sätt tillhandahållits Lyx – din bild, samt begränsade delar av innehåll i din Blogg i syfte att marknadsföra Webbplatsen i olika marknadsföringskanaler.

Lyx ansvar
Lyx eftersträvar en hög tillgänglighet såväl för Webbplatsen som för Bloggplattformen men lämnar inga garantier för Webbplatsens eller Bloggplattformens tillgänglighet vid var tid eller funktionalitet. Planerat underhåll förläggs till tid då besök och användning av Webbplatsen respektive Bloggplattformen generellt är låg.

Lyx accepterar inget ansvar gentemot dig, vare sig för direkt eller indirekt skada och du äger således inte rätt att framställa krav mot Lyx, t ex på grund av bristande tillgänglighet i Bloggplattformen.

Lag och tvist
Svensk rätt utan tillämpning av dess lagvalsregler skall gälla för dessa Användarvillkor. Tvist med anledning av Avtalsvillkoren eller som i övrigt relaterar till avtalsförhållandet mellan dig och Lyx skall avgöras av svensk allmän domstol med Stockolms tingsrätt som första instans.